Prace, w których dużą rolę odgrywają dane statystyczne lub inne dane przedstawione w sposób matematyczny, mogą zawierać różnego rodzaju wykresy. Nie powinno być ich zbyt wiele, ale są sytuacje, kiedy jest to faktycznie uzasadnione.

Student może wybierać spośród kilku rodzajów wykresów. Słupkowe są świetne, gdy chcemy zobrazować zmiany zachodzące w danych okresach; kołowe sprawdzą się w podziałach procentowych (na przykład rozkładu poparcia społecznego dla partii politycznych); liniowe pozwolą uwidocznić zmianę w czasie.

Każdy wykres jaki zamieścimy w pracy musi mieć numer oraz tytuł. Czasami są one wpisywane nad, a innym razem pod wykresem.

Promotor zapewne to doprecyzuje. Analogicznie do bibliografii w przypadku wykresów obowiązuje numeracja ciągła, a więc każdy kolejny wykres w pracy ma kolejny numer.

Pod każdą grafiką musi znaleźć się informacja o źródle. Zazwyczaj są to opracowania, roczniki statystyczne lub strony internetowe.

Do tworzenia estetycznych i czytelnych wykresów służą narzędzia w edytorach tekstu.